8 มกราคม 2563 สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพแก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ส.

8 มกราคม 2563 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จ.ยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท
ให้แก่ นางนงพร อาจหาญ ทายาท นายชูชาติ อาจหาญ  สมาชิก ช.พ.ส. เลขประจำตัว 340840 ที่ถึงแก่กรรม
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ด้วยโรคมะเร็งปอด

8 มกราคม 2563 นายชูชาติ อาจหาญ