6 สิงหาคม 2562 สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพและเงินค่าใช้จ่ายศาสนพิธี แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.

6 สิงหาคม 2562 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท
ให้กับ นางจันทร์เพ็ญ บุญรมย์ เป็นคู่สมรส และเป็นผู้จัดการศพ นายวิสิทธ์ บุญรมย์ สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว
104738  ที่ถึงแก่กรรมด้วยภาวะหัวใจล้มเหลว

6 สค 62 นายวิสิทธิ์ ศรีวะรมย์ สมาชิก ชพค