5 มีนาคม 2562 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรมตามโครงการสร้างความตระหนักรู้ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบให้แก่ข้าราชการกลุ่มเสี่ยงของจังหวัดยโสธร รุ่นที่ 1 ที่ห้องบุษราคัม โรงแรมเจพี เอ็มเมอรัลด์ ยโสธร

ร่วมอบรมป้องกันปราบปราบการทุจริต 1

ร่วมอบรมป้องกันปราบปราบการทุจริต 2

ร่วมอบรมป้องกันปราบปราบการทุจริต 3