28 พฤศจิกายน 2560 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยโสธร เป็นประธานประชุมเครือข่ายผู้บริหาร

28  พฤศจิกายน 2560 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยโสธร เป็นประธานประชุมเครือข่ายผู้บริหาร หรือผู้แทนสถานศึกษาและองค์กรที่มีสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ในสังกัดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการตามยุทธศาสตร์เชิงรุกสำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยประธานเครือข่ายสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต 1 เขต 2 ประธานสหวิทยาเขตสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 และผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษา และสังกัดอุมศึกษา ในเขตจังหวัดยโสธรจำนวน 50 คนเพื่อประชาสัมพันธ์งานด้านการให้บริการ และสิทธิประโยชน์ที่สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ควรรู้ ข้อปัญหาและอุปสรรคการเก็บเงินสงเคราะห์ศพ  งานทะเบียนข้อมูลสมาชิก และโครงการเงินกู้สวัสดิการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ผู้เข้าประชุมได้รู้และเข้าใจในสิทธิประโยชน์ของสมาชิกและยินดี
จะประชาสัมพันธ์แก่สมาชิกในสถานศึกษาเครือข่ายต่อไป

77480

77483

77486

77488

77489

77490

77491

77495

77514