27 สิงหาคม 2561 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสคงจังหวัดยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท /ค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท แก่ นางศิวิไล ไชยช่วย คู่สมรส นายบุญเลิศ ไชยช่วย สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 109182 /สมาชิก ช.พ.ส. เลขประจำตัว 66193 ทึ่ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561 ด้วยโรคติดเชื้อในกระะแสเลือด

27 สิงหาคม 61 มอบค่าจัดการศพ ชพค ชพส นายบุญเลิศ ไชยช่วย