23 สิงหาคม 2560 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จังหวัดพร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร นำสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภคและเงิน ไปมอบให้ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทรายงาม ต.กุดกุง อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ที่รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จำนวน 2,000 บาท และจากการร่วมบริจาคของผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด พนักงานเจ้าหน้าที่ และสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. จำนวน 2,000 บาท ในการนี้ สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร ขอขอบคุณ นางนารีรัตน์ ขอแจ้งกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายงามที่ให้การต้อนรับ

                             

 

1

195971

2

11

8

4

6