23 มกราคม 2562 สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดยโสธร

23 มกราคม 2562 สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดยโสธร โดยมีระเบียบวาระที่สำคัญ เรื่อง
การจัดกิจกรรมศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดยโสธร , ประจำปี พ.ศ. 2562การจ่ายเงินช่วยศาสนพิธี
แก่สมาชิก ช.พ.ค. / ช.พ.ส.ที่เสียชีวิต

135566

135567

135569