22 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น.นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร พบปะสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2561 เพื่อประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับเงินสวัสดิการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. และข่าวสารด้านโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. และการวางแผนด้านการบริหารรายได้หลังเกษียณ ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด มีสมาชิกร่วมประชุม 282 คน

677438  677439