20 มีนาคม 2563 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยโสธร ได้มอบเข็มกลัด “พระพฤหัสบดี” ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ. 2562

20 มีนาคม 2563 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยโสธร ได้มอบเข็มกลัด “พระพฤหัสบดี” ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ. 2562

กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา
1.นางเพ็ญศรี บุญเดช
2.นายยงยุทธ สายสุด

147781

กลุ่มครูและคณาจารย์
1.นางเกษร บานชล
2.นายชานล นนทกุลพงศ์

147776    147777

กลุ่มศึกษานิเทศก์
1.นางสาวศศิวิมล ผาสุข
2.ว่าที่ ร.ต.ประมูล จันทร์สว่าง

147774    147782