2 เมษายน 2562 สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพและเงินค่าใช้จ่ายศาสนพิธี แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ส.

นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จ.ยโสธร มอบค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท
และเงินค่าใช้จ่ายศาสนพิธี จำนวน 3,000 บาท ให้แก่ นายเรืองฤทธิ์  ธาระพันธ์ ทายาท นางน้าย ธาระพันธ์
สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 6872 ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ด้วยโรคสมองฝ่อวัยชรา

2 เมษายน 62 มอบค่าจัดการศพ ชพส นายน้าย ทาระพันธ์