2 ตุลาคม 2562 สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพแก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.

2 ตุลาคม 2562 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จ.ยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท
ให้แก่ นางธงชัย เกิดสุข  ทายาท  นายพินิจ  เกิดสุข  สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 372112 ที่ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่
1 ตุลาคม 2562 ด้วยโรคไตระยะสุดท้าย

2 ตุลาคม 62 นายพินิจ เกิดสุข สมาชิก ชพค