16 มกราคม 2561 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จ.ยโสธร พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมงานวันครูที่ 16 มกราคม 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคยโสธร อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

16 มกราคม 2561 นายเสนอเกียรติ  พราวศรี  ผอ.สกสค.จ.ยโสธร  พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่  ร่วมงานวันครูที่ 16 มกราคม 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคยโสธร อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร  เพื่อมอบรางวัลโครงการยกย่องเชิดชูครูดีปวงประชา ปี  2560 จำนวน 3 ราย และมอบเงินทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำำปีการศึกษา 2560  และอ่านสาสน์จากนายกรัฐมมนตรี ดังนี้
1. นายพิทยา นามบุญลือ   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางน้อย  สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต  1
2. นางอัจฉราพร  พุทธพรหม  ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านนาโส่  สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต  2
3. นายวีระศักดิ์  สุวรรณเพชร  พนักงานราชการครู  วิทยาลัยเทคนิคยโสธร  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

และเงินทุนการศึกษามูลนิธิทวี  บุณยเกตุ  ประจำปีการศึกษา  2560  จำนวน  1  ราย  ได้แก่
นายภาคภูมิ  วิไลพรรัตนา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนบ้านสมสะอาด  อ.เลิงนกทา  จ.ยโสธร  จำนวน  5,000  บาท

85523

85539

85541

85545

85546

ทุนมูลนิธิทวี บุณยเกตุ ปี 60 นายภาคภูมิ วิไลพรรัตนา

ร่วมงานวันครูที่ 16 มกราคม 2561

รางวัลสุดยอดครูดี นางอัจฉราพร  พุทธพรหม

รางวัลสุดยอดครูดี นายพิทยา  นามบุญลือ

รางวัลสุดยอดครูดี นายวีระศักดิ์ สุวรรณกูฏ