15 พฤษภาคม 2562 สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพและเงินค่าใช้จ่ายศาสนพิธี แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จ.ยโสธร มอบค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท
/สมาชิก ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท และเงินค่าใช้จ่ายศาสนพิธี จำนวน  3,000 บาท
ให้แก่ นายนรนิติ  เวชกามา ทายาท นายปรีชาญ  เวชกามา 
สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 240627/ ช.พ.ส. เลขประจำตัว 131341 ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ด้วยโรคปอดติดเชื้อ

15 พฤษภาคม 62 นายปรีชาญ เวชกามา ค่าจัดการศพ

15 พฤษภาคม 62 นายปรีชาญ เวชกามา ค่าศาสนพิธี

15 พฤษภาคม 62 นายปรีชาญ เวชกามา ค่าศาสนพิธี2