13 สิงหาคม 2562 สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพและเงินค่าใช้จ่ายศาสนพิธี แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ส.

13 สิงหาคม 2562 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 100,000 บาท
ให้กับ นางจงรักษ์ วงศ์ธรรมมา เป็นคู่สมรส และเป็นผู้จัดการศพ นายธรรมรัตน์  วงศ์ธรรมมา สมาชิก ช.พ.ส.
เลขประจำตัว 
27419  ที่ถึงแก่กรรมด้วยโรคเลือดออกในสมอง

12 สค 62 นายธรรมรัตน์ วงศ์ธรรมมา