โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างวินัยทางการเงิน ภาคกลาง ครั้งที่ 2

นายเอกศักดิ์  คงตระกูล
รองเลขาธิการคณะกรรมการ  สกสค. 

เป็นประธานเปิดการอบรม

“โครงการพัฒนาชีวิตคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างวินัยทางการเงิน
ภาคกลาง ครั้งที่ 2” 

ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2559
ณ โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี

17