สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร มอบรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2563

70271

70294

70297

70375

70360

70366

70380

244777       244778

244782

244783