สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร มอบเงินทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปีการศึกษา 2561

สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร มอบเงินทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นเงินจำนวน 5,000 บาท ให้แก่ นายธีรเดช โชคอำนวย นักเรียนชั้นมัธยมมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนทรายมูลวิทยา ในงานวันครูที่ 16 มกราคม 2562 ณ หอประชุมโอท็อป สวนพญาแถน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 

 134462

134483