สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร ต้อนรับคณะตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เมื่อวันที่ 12 – 16 มีนาคม 2561

สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร ต้อนรับคณะตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ที่มาทำการตรวจสอบงานการเงิน  การบัญชี
การงบประมาณ  การพัสดุ  และการบริหารงานอื่นๆ ของสำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร ตั้งแต่วันที่ 12 – 16  มีนาคม 2561
เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวนโยบายที่กำหนด
นำโดย
1. นางจันทรา  ไชยเสน  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
2. ส.ต.ท.(ญ) พิมชญา  ม่วงมี  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
3. นางสาวสุวีณา  ประสมม  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
4. นางสาวนุชวรา  เรืองสงคราม  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

92610 92611 92614 92616 92618