สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร รับการประเมิน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด รอบ 1 ปี (ธันวาคม 59 – ธันวาคม 60)

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 สำนักงาน สกสค. จังหวัดยโสธร รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของนายเสนอเกียรติ  พราวศรี ผู้อำนวยสำนักงาน สกสค. จังหวัดยโสธร
ในรอบ 1 เดือน ( ธันวาคม 59 – ธันวาคม 60)
นำโดย
1. นายกวี  เพ็งศรี  ประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์  พรหมเสนา   กรรมการ
3. นายเทียน  เขียวภักดี  กรรมการ
4. นางวีระยา  แก้วใส  เลขานุการ
โดยมีคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดยโสธร และพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

86067

86072

86085

86086

86089

86091

86438 86439