สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร ต้อนรับคณะตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร ต้อนรับคณะตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ที่มาทำการตรวจสอบงานการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  การพัสดุ  และการบริหารงานอื่นๆ ของสำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร ตั้งแต่วันที่ 6-11 มีนาคม 2560
เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวนโยบายที่กำหนด
นำโดย
1. นางจันทรา  ไชยเสน  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
2. ส.ต.ท.(ญ) พิมชญา  ม่วงมี  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
3. นางสาวริญญภัสร์  ธีระปรีดาพัฒน์  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
4. นางสาวหทัยรัตน์  เจียรวุฒิกุล  ลูกจ้างหน่วยตรวจสอบภายใน

8056

8057

8059

9027

9028

9031

9033