สกสค.จ.ยโสธร รับการประเมิน ผู้อำนวยการสำนักงาน

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 สำนักงาน สกสค. จังหวัดยโสธร รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของนายเสนอเกียรติ  พราวศรี ผู้อำนวยสำนักงาน สกสค. จังหวัดยโสธร
ในรอบ 6 เดือน ( ธันวาคม 59 ถึง พฤษภาคม 60)
นำโดย
1. นายกวี  เพ็งศรี ประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์  พรหมเสนา   กรรมการ
3. นายสุวัฒน์  ประเสริฐสังข์ กรรมการ
4. นายโนรี  สุขสุเหิม เลขานุการ
โดยมีคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดยโสธร และพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

32585

32583325873259432638