ศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมตามโครงการสุขใจครูไทยวัยเกษียณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 “ศึกษาแหล่งธรรมะ เที่ยวชมธรรมชาติ และเเหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ที่จังหวัดจันทบุรี วันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2561

เมื่อวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2561 ศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทาการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดยโสธร
จัดกิจกรรมตามโครงการสุขใจครูไทยวัยเกษียณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 “ศึกษาแหล่งธรรมะ  เที่ยวชมธรรมชาติ
และเหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ที่จังหวัดจันทบุรี
มีสมาชิกศูนย์ฯ เข้าร่วมโครงการ 40 คน

 

รวม3

รวม4

รวม1

ชมสวนเศรษฐกิจพอเพียง1

ชมสวนเศรษฐกิจพอเพียง4

โบสถ์คริส2

พุทธอุทยานวัดซากใหญ่1

พุทธอุทยานวัดซากใหญ่2

พุทธอุทยานวัดซากใหญ่4

วัดเขาสุกิม 1

วัดเขาสุกิม 2

หาดเจ้าหลาว2

หาดเจ้าหลาว3

หาดเจ้าหลาว4

หาดเจ้าหลาว5

หาดเจ้าหลาว6