มอบทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2560

28  ก.พ. 61 นายเสนอเกียรติ  พราวศรี  มอบเงินทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
จำนวน 3 ราย ๆ ละ 4,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน ) ดังนี้
1. น.ส.ตวิษา  แสนสิ่ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4 บุตร นางจิรภา สมหวัง ครู ร.ร.ยโสธรพิทยาคม
2. น.ส.วิชญารัตน์ เชื้อสุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 บุตร นางกัลยาณิน เชื้อสุข ครู ร.ร.บ้านตูม
3. น.ส.สิริยาภรณ์  รมย์รส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 บุตร นางสิริวิภา  รมย์รส ครู ร.ร.บ้านโนนหาด

90058

90060

90061