ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่  15  มิถุนายน  2559
นายวรชัย  บุตรสิงห์  ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร  มอบเช็คค่าจัดการศพ  จำนวน  200,000  บาท
ให้แก่ทายาท  นายประยูร  แสงอ่อน  สมาชิก  ช.พ.ค.  ผู้ถึงแก่กรรม
ณ  วัดบ้านเชียงเพ็ง  อำเภอป่าติ้ว  จังหวัดยโสธร

1465980798801