ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี ” ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา ระดับจังหวัด ในงานวันครูที่ 16 มกราคม 2562

นายนิกร  สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี ” ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์
ด้าน
การศึกษา ระดับจังหวัด จำนวน 4 คน ได้แก่
1. นายวิทยา  กรแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงจงอาง  สังกัด  สพป.ยโสธร เขต 1
2. นางชณิตา สินเติม  ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร  สังกัด  อาชีวศึกษา
3. นางสาววงเดือน แสวงผล  ครู  โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์  สังกัด  สพม.เขต 28
4. นางพิมพ์บุญประภา  ธัญศุภเกียรติ  ครู  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28  สังกัด  สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ
ในงานวันครูที่ 16 มกราคม 2562 ณ หอประชุมโอท็อป สวนพญาแถน  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร

134478

134464

134467

134468

134469

134470

134516