ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร มอบทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2559

นายเสนอเกียรติ  พราวศรี  ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร
มอบทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2559
จำนวน 3 ราย

1. น.ส.วิชญารัตน์  เชื้อสุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
บุตร นางกัลยาณิน  เชื้อสุข ครูโรงเรียนบ้านตูม สพป.ยโสธร เขต 1

กัลยาณิน เชื้อสุข2

2. น.ส.สิริยาภรณ์  รมย์รส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเลิงนกทา 
บุตร นางสิริวิภา  รมย์รส  ครูโรงเรียนบ้านโนนหาด สพป.ยโสธร เขต 2

สิริวิภา รมย์รส1

3. น.ส.เปรมฤทัย  โลสันเทียะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 
บุตร นางอุทัยวรรณ  โลสันเทียะ  ครู กศน. อำเภอค้อวัง

อุทัยวรรณ โลสันเทียะ2