ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 4/2560 ประจำเดือนเมษายน 2560

สำนักงาน  สกสค.จังหวัดยโสธร
จัดประชุมคณะกรรมการ  สกสค.จังหวัด  ครั้งที่  4/2560  ประจำเดือนเมษายน  2560
เมื่อวันที่  27  เมษายน  2560  ณ  ห้องประชุมสำนักงาน  สกสค.จังหวัดยโสธร
……………………
ประชุม เดือนเมษายน 60 1

ประชุม เดือนเมษายน 60 2