ประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2563

22 มกราคม 2563 สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร ประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2563 โดยนายถนอมศักดิ์ ศรีชนะ เป็นประธานวนการประชุมได้พิจารณาให้คำปรึกษาและช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีร้องเรียนขอความเป็นธรรมถูกฟ้องเป็นคดีให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้

239947

239954