ประชุมคณะกรรมการจัดสวัสดิการจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 26 มิถุนายน 2560

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 นายเสนอเกียรติ  พราวศรี  ผู้อำนวยการสำนักงาน   สกสค.จังหวัดยโสธร  จัดประชุมคณะกรรมการจัดสวัสดิการจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร ประกอบด้วย
1. ผู้อำนวยการสำนักงาน  สกสค.จังหวัดยโสธร  เป็นประธาน
2. ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร  กรรมการ
3. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1  กรรมการ
4. ผู้แทนคณะกรรมการ  สกสค.จังหวัด  กรรมการ
5. ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครู  กรรมการ
6. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย  กรรมการ
7. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคลัง  กรรมการ
8. เจ้าหน้า สกสค.จังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เลขานุการ

ครั้งที่ 1 2560