ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการในคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดยโสธร (ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการในคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดยโสธร
(ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

มัธยมศึกษา_001