ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการในคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดยโสธร (ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาในจังหวัด)

ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการในคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดยโสธร
(ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาในจังหวัด)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น_001