ประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2562

http://www.otep.go.th/?p=otep-page&id=3468

ประกาศผลการคัดเลือก_003   ประกาศผลการคัดเลือก_004 ประกาศผลการคัดเลือก_005 ประกาศผลการคัดเลือก_006 ประกาศผลการคัดเลือก_007 ประกาศผลการคัดเลือก_008 ประกาศผลการคัดเลือก_009 ประกาศผลการคัดเลือก_010 ประกาศผลการคัดเลือก_011 ประกาศผลการคัดเลือก_012 ประกาศผลการคัดเลือก_013 ประกาศผลการคัดเลือก_014 ประกาศผลการคัดเลือก_015 ประกาศผลการคัดเลือก_016 ประกาศผลการคัดเลือก_017 ประกาศผลการคัดเลือก_018 ประกาศผลการคัดเลือก_019 ประกาศผลการคัดเลือก_020 ประกาศผลการคัดเลือก_021 ประกาศผลการคัดเลือก_022 ประกาศผลการคัดเลือก_023 ประกาศผลการคัดเลือก_024 ประกาศผลการคัดเลือก_025