ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2561

http://www.otep.go.th/admin/assets/cdn/files/W9XnI9hNao_1535721331.pdf