นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จ.ยโสธร พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานพัสดุ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัสดุ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ” กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมกลาเซียร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

91467

456270

456271