คลินิกเคลื่อนที่พบปะเพื่อนสมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส.

คลินิกเคลื่อนที่พบปะเพื่อนสมาชิก  ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
ตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูภาวะวิกฤต

          สำนักงาน  สกสค.จังหวัดยโสธร  ร่วมกับธนาคารออมสินเขตยโสธร  จัดประชุมพบปะชี้แจงแก่สมาชิก  ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
เพื่อประชาสัมพันธ์งาน สกสค. และประชาสัมพันธ์ตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูภาวะวิกฤต 4 จุด
จุดที่ 1   วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560  โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม อำเภอมหาชนะชัย

IMG_20170215_090819 IMG_20170215_112416 IMG_20170215_113300 IMG_20170215_120755 IMG_20170215_120858

          จุดที่  2  วันที่  16  กุมภาพันธ์  2560  โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม  อำเภอกุดชุม
IMG_20170216_091459 IMG_20170216_091820 IMG_20170216_094206 IMG_20170216_094508 IMG_20170216_103005

จุดที่  3  วันที่  20  กุมภาพันธ์  2560  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม  อำเภอเมืองยโสธร
IMG_20170220_092451 IMG_20170220_092503 IMG_20170220_093414 IMG_20170220_093700  IMG_20170220_101924 IMG_20170220_102256

จุดที่  4  วันที่  21  กุมภาพันธ์  2560  ณ  โรงเรียนเลิงนกทา  อำเภอเลิงนกทา
IMG_20170221_093217 IMG_20170221_093649_1 IMG_20170221_094106 IMG_20170221_103301 IMG_20170221_110002  IMG_20170221_110146 IMG_20170221_113301