กิจกรรม 5ส (Big Cleaning Day) ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2

สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร ร่วมดำเนินกิจกรรม 5ส (Big Cleaning Day) พร้อมกับสำนักงานคระกรรมการ สกสค.
โดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 09.000 น. บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน และบริเวณรอบอาคารสำนักงานฯ 

สกสค.จ.ยโสธร Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 ประจำปี งบประมาณ 2562

144754

144758

144760

144763

144765

144766

144767