การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปีการศึกษา 2562

มูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประกาศให้ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ทั่วประเทศ แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา หรือช่วงชั้นที่ 3-4 ทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ และนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนในสามจังหวัดชายแดนใต้ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15  กรกฎาคม 2562 สอบถามรายละเอียด และขอแบบรับทุนได้ที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร หรือสถานศึกษาที่สังกัด รายละเอียดตามแนบ