การรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. กรณีพิเศษ อายุเกิน 35 ปี จนถึง 60 ปี ประจำปี 2561

http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/