การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร

สำนักงาน  สกสค.จังหวัดยโสธร  ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด
โดยมีคณะกรรมการประเมินฯ ดังนี้
1. นายสำเร็จ  แก้วกระจ่าง  ประธาน
2. นางสาวเสาวภาคย์  แก้วนพคุณ  กรรมการ
3. นางเทพรัตน์  คล้ายปาน  กรรมการ
4. นายโนรี  สุขสุเหิม  กรรมการ
และในการประเมินฯ ครั้งนี้สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธรได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ  สกสค.จังหวัด ข้าราชการบำนาญและผู้ทรงคุณวุฒิในจังหวัดยโสธร  ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลการดำเนินงานของผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดด้วย

12

 DSCF5191

  DSCF5198       DSCF5199


DSCF5218DSCF5203