การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 3 (ปีที่ 2)

          สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร โดยนายเสนอเกียรติ พราวศรี พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดยโสธร ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 3 (รอบ 2 ปี) นำโดย
                            1. นายโสภณ  นุ่มทอง  ประธานกรรมการ
                            2. นายบุญสนอง พลมาตย์  กรรมการ
                            3. นายอดุลย์ กองทอง  กรรมการ
                            4. นายประกอบ ม่วงมี กรรมการและเลขานุการ
              เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร

142783

142789

142792

142794
142798

142799

142802

142808
142822
142824