การประชุมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์งานสำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร

เมื่อวันที่  5  มิถุนายน  2562  เวลา 13.30 – 16.30 น.  สำนักงาน   สกสค.จังหวัดยโสธร  ได้จัดประชุมกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สพป.ยโสธร เขต  1 , 2    สหวิทยาเขตมัธยมศึกษายโสธร   อาชีวศึกษา  โรงเรียนเอกชน  เทศบาลเมืองยโสธร เพื่อประชาสัมพันธ์  ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการ  สกสค. ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 และระเบียบสำนักงานคณะกรรมการ  สกสค. ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคู่สมรสถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2561 และประกาศคณะกรรมการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบฟอร์ม ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. พ.ศ. 2562  ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม  มีผู้เข้าร่วมประชุม  30  คน

82001

82002

82003

82004