การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 6/2562 ประจำเดือน มิถุนายน 2562

26 มิถุนายน 2562 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 6/2562 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ การพิจารณาคัดเลือกการให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2562 และการคัดเลือกรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี 2562

106206

106207