การประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2562

สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธรจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร เพื่อคัดเลือกประธานกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดยโสธร

460221

460223

975949

975950