การประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2562

สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร ได้พิจารณากำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามกรอบภารกิจของการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดยโสธร 

153151

96062

96060