การประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์  
เลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559
ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

16