การตรวจสอบและติดตามการค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพตัั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป

นายเสนอเกียรติ พราวศรี  ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร  และพนักงานเจ้าหน้าที่  ต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป นำโดย
1. นายสำเริง  กุจิรพันธ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการ  สกสค.  ประธานกรรมการ

2. นายอาทิตย์  จำปาถิ่น  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดราชบุรี  กรรมการ
3. นายเอนก  ล่วงลือ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปทุมธานี  กรรมการ
4. นายพีรเชษฐ์  ปิยโชคมั่นคง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวพนาวัลย์  จันทรังษี  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  ผู้ช่วยเลขานุการ

150601

150605

150607

150609

150610