2 มิ.ย.60 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จ.ยโสธร ร่วมต้อนรับ นายอำนวย ปะติเส ที่ปรึกษา รมต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด

ต้อนรับที่ปรึกษา รัฐมนตรี