QR CODE เพื่อการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยโสธร

 

QR CODE เพื่อการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร

QR CODE แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ ผอ.สกสค.จ._001

** หมายเหตุ ระยะเวลาในการประเมิน ระหว่างวันที่ 15 – 26 มกราคม 2561