7 มกราคม 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายความต้องการใช้สื่อการเรียนการสอนในกระทรวงศึกษาธิการ

กำหนดนโยบายความต้องการใช้สื่อ