25 ธันวาคม 2561 ประุมคณะกรรมการช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย

25 ธันวาคม 61 ประชุมการก่อเหตุร้าย